پودر پر هیدرولیز

پودر پر هیدرولیز

این محصول در حال تولید و تست پایلوت بوده و در مرحله آزمایشگاهی قابلیت هضم مشابه با پودر ماهی را نشان داده است (83 درصد) این امر با درنظر گرفتن درصد بالای پروتئین محصول (80 درصد) نقش مهمی در تغذیه دام خواهد داشت.