برگزاری هم اندیشی چالش های صنعت مرغ تخمگذار در شرایط جدید اقتصادی ونقش شرکت های دانش بنیان

برگزاری هم اندیشی چالش های صنعت مرغ تخمگذار در شرایط جدید اقتصادی ونقش شرکت های دانش بنیان

237

 


 هم اندیشی چالش های صنعت مرغ تخمگذار در شرایط جدید اقتصادی و نقش شرکت های دانش بنیان با حضور کارشناسان مختلف از نظام پزشکی اصفهان، اتحادیه مرغ تخمگذار، جانشین معاونت جهاد کشاورزی، مدیریت شرکت سیمرغ،مدیریت شرکت تخم مرغ حسام و مدیر عامل اتحادیه مرغ تخمگذار برگزار شد.

در این هم اندیشی مرغداران در خصوص تهیه نهاده، بیماری های جدید و ...به بحث و تبادل نظر پرداختند.