بازدید معاون استاندار از غرفه تعاونی فاتح در شهرک علمی تحقیقاتی به مناسب هفته پژوهش


207

بازدید معاون استاندار از غرفه تعاونی تامین و تعالی فاتح در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان به مناسب هفته پژوهش